Informacja w sprawie składek członkowskich na rok 2018

 


Część I. Fragmenty  uchwały nr 1/XIX/2017  (wybrane paragrafy nr 1,2 i 6) Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

 

§1

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)  55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

2)  30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

3)  25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

4)  15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 

§2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2018

roku w następujących wysokościach:

1)  30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

2)  15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3)  15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4)  12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4.

§ 6

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2018 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 

Część II. Zarząd Oddziału Ziemi Brzeskiej PTTK, swoją uchwałą sprzed wielu lat,  zrezygnował  z zatrzymywania do swojej dyspozycji różnicy między wysokością odpowiedniej składki członkowskiej  a kwotą przekazywaną do ZG PTTK. Zatem różnica ta pozostaje do wyłącznej dyspozycji koła należącego do naszego Oddziału i stanowi pomoc  finansową  Oddziału w realizacji  zadań statutowych koła.

Brzeg, w styczniu 2018 r.

Prezes Zarządu Oddziału Ziemi Brzeskiej

Wilhelma Barańska