Komunikat Zarządu PTTK
Oddział Ziemi Brzeskiej

 

Ze względu na panującą w Polsce i na świecie sytuację epidemiologiczną wywołująca chorobę COVID-19 i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych, imprezy turystyczno-krajoznawcze z Kalendarza Imprez 2020r., nie odbyły się w wyznaczonych terminach, przełożone zostały na rok 2021. /Kalendarz Imprez 2021/

W związku z tym Zarząd PTTK, organizatorzy imprez, proponuje następujące rozwiązanie w sprawie dobrowolnie wpłaconych zaliczek na wycieczki z 2020r.: 
  1. Listy pozostają bez zmian /oprócz terminów/,
  2. Część osób, deklaruje pozostawienie wpłaconych dobrowolnie zaliczek na wyjazdy w 2021r.,
  3. Osoby, które życzą sobie zwrotu, proszeni są o informację na nr tel. 517965646.

W przypadku rezygnacji z wyjazdów, wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości, co wiąże się ze skreśleniem z listy
Prezes PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej w Brzegu

Wilhelma Barańska nagrodzona statuetką „Złote Kotwice” w kategorii Człowiek

Peł­nią­ca od 1997 roku funk­cję Pre­ze­sa Od­dzia­łu PTTK Zie­mi Brze­skiej – Wil­hel­ma Ba­rań­ska zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na pod­czas XXVII se­sji Rady Miej­skiej Brze­gu sta­tu­et­ką „Zło­te Ko­twi­ce” w ka­te­go­rii Czło­wiek za 2020 rok.

Wil­hel­ma Ba­rań­ska to za­słu­żo­na dzia­łacz­ka PTTK

 

Lau­re­at­ka „Zło­tych Ko­twic” w ka­te­go­rii Czło­wiek to za­słu­żo­na dzia­łacz­ka PTTK. Człon­kiem Za­rzą­du Od­dzia­łu PTTK Zie­mi Brze­skiej jest od 1989 roku, na­to­miast od 1997 roku peł­ni funk­cję jego pre­ze­sa. Z ko­lei od 2000 roku spra­wu­je rolę Prze­wod­ni­czą­cej Re­gio­nal­nej Rady ds. Tu­ry­sty­ki Mło­dzie­ży Wo­je­wódz­twa Opol­skie­go.

Zor­ga­ni­zo­wa­ła mnó­stwo raj­dów, wy­cie­czek, obo­zów wę­drow­nych i ko­lo­nii dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, a część z nich na sta­łe wpi­sa­ła się do ka­len­da­rza im­prez Od­dzia­łu PTTK Zie­mi Brze­skiej, m.in. Ko­lar­ska Ma­jów­ka, Rajd Szla­kiem Po­li­chro­mii, czy Rajd Pri­ma­apri­li­so­wy do Ry­czy­na.

Więcej…

 

 

SKKT „Włóczykije” na szlaku niezwykłych historii miast….
Sprawozdanie z wycieczki 13.03.2021 r.

ŁÓDŹ   …miasto utkane bawełnianymi historiami…

Niezmiernie cieszymy się, że po tak długim czasie przestoju mogliśmy wyruszyć w trasę, tym razem szlakiem niezwykłych miast. Dotarliśmy do Łodzi, na pozór zwyczajnego miasta, jednak historia pewnego miejsca uczyniła go niezwykłym i niepowtarzalnym zakątkiem. Początkiem rozwoju, a dziś sercem historii tego miasta jest zabudowa stanowiąca dawniej  fabrykę włókiennictwa a dziś muzeum, miejsce zabytku, kultury i spotkań ludzi z całego świata. To właśnie w muzeum włókiennictwa dowiedzieliśmy się  jak rodził się w tym miejscu przemysł. Objaśnienia poparte demonstracjami podczas zwiedzania pozwoliły nam zrozumieć jak budowała się i rozwijała największa fabryka włókiennicza. Właśnie tu mogliśmy się przekonać osobiście o niesamowitych technologiach tamtych czasów – działające krosna tkackie liczące dwieście lat, ciekawe systemy przeciwpożarowe. To właśnie tu, ciężką pracą rąk ludzkich powstawało imperium włókiennictwa od plantacji bawełny do procesu wytwarzania tkanin (surowiec-przędza-tkanina). Po merytorycznej wiedzy był czas na praktyczne działanie. Warsztaty „Tkanina i co dalej?” skupiły naszą uwagę na zagadnieniu wykańczania tkaniny. Uczestnicy według wzoru wykonywali stempel służący do zadrukowania fragmentu bawełnianej tkaniny.

Więcej…

 

 

 

Lub pobierz plik *.pdf. K L I K N I J

Szczegółowe informacje u Prezes Oddziału pod numerem telefonu: 517-965-646.

 

Komunikat Zarządu PTTK
Oddział Ziemi Brzeskiej

 

Ze względu na panującą w Polsce i na świecie sytuację epidemiologiczną wywołująca chorobę COVID-19 i wprowadzenie obostrzeń sanitarnych, imprezy turystyczno-krajoznawcze z Kalendarza Imprez 2020r., nie odbyły się w wyznaczonych terminach, przełożone zostały na rok 2021. /Kalendarz Imprez 2021/

W związku z tym Zarząd PTTK, organizatorzy imprez, proponuje następujące rozwiązanie w sprawie dobrowolnie wpłaconych zaliczek na wycieczki z 2020r.: 
  1. Listy pozostają bez zmian /oprócz terminów/,
  2. Część osób, deklaruje pozostawienie wpłaconych dobrowolnie zaliczek na wyjazdy w 2021r.,
  3. Osoby, które życzą sobie zwrotu, proszeni są o informację na nr tel. 517965646.

W przypadku rezygnacji z wyjazdów, wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości, co wiąże się ze skreśleniem z listy
Prezes PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej w Brzegu

 
Pogoda.net
Projekty
Reklama
Wycieczki bliższe i dalsze
Monachium i zamki Bawarii

Pobierz plik *.pdf. K L I K N I J

 
RUMUNIA - NIE TYLKO ŚLADAMI DRAKULI

Koło PTTK "Obieżyświat"

przy Oddziale PTTK Ziemi Brzeskiej

zaprasza na 12 dniową wycieczkę

 

RUMUNIA - NIE TYLKO ŚLADAMI DRAKULI

 

 

 

Termin: 9 - 20 września 2020 r.

 

Koszt wycieczki: ok. 2850 zł + wstępy i miejscowi przewodnicy

 

Terminy wpłat:

1 wpłata 350 zł -do 26.11.2019 r.

2. wpłata 500 zł -do 27.01.2020 r.

3 wpłata 1000zł do 17.04.2020 r.

4. pozostała kwota do 26.06.2020 r.

 

Zapisy i wpłaty codziennie od poniedziałku do piątku w biurze AVON na ul Chrobrego 18 /naprzeciwko sądu / w godz. 11:00 - 17:00.

 

Szczegółowe informacje tel. 517965646 Prezes Oddziału W.Barańska.

 

Koło "Jarzębina"

Galerie zdjęć: K L I K N I J

Z życia PTTK
ryczyn_2011_06.jpg